Ulotki informacyjne

Zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią ulotek informacyjnych przygotowanych przeze mnie w ramach współpracy z Panią Mecenas Małgorzatą Gomuła-Modłasiak przy okazji realizacji na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie projektu pn.: „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspomniane ulotki służą jako materiały edukacyjne dla uczestników zajęć z prawnikiem, przy czym stanowią one w swej istocie kwintesencję zagadnień poruszanych na zajęciach.

Osoby chętne do wzięcia udziału w zajęciach zapraszam do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Dla ułatwienia czytania ulotek prezentuję schemat układu ich treści - są to bowiem ulotki zaprojektowane na format A4, trójdzielne, drukowane obustronnie wzdłuż krótkiej krawędzi, przy czym numery oznaczają kolejne części ulotki (strony samej ulotki, a nie kartki):

561
234

Poniżej ulotki do pobrania w formacie PDF z opisem ich zawartości:
  • Ochrona konsumenta, a zaciąganie zobowiązań - zawiera porównanie pożyczki i kredytu bankowego, omówienie kredytu konsumenckiego, niedozwolone postanowienia umowne oraz uchylanie się od wadliwych oświadczeń woli.
  • Zadłużenie - zawiera omówienie momentu powstania zadłużenia, różnicy między opóźnieniem i zwłoką, omówienie windykacji, ram prawnych dla działań windykacyjnych, omówiono także kwestię odsetek ustawowych, odsetek z tytułu opóźnienia oraz odsetek maksymalnych, a nadto umieszczono wprowadzenie do tematu ugody sądowej i pozasądowej.
  • Ubezwłasnowolnienie. Dziedziczenie - zawiera porównanie ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego, zarys procedury ubezwłasnowolnienia, podstawowe informacje dotyczące dziedziczenia, kolejności nabywania spadku na podstawie ustawy, oraz wprowadzenie do tematu przyjęcia spadku prostego, z dobrodziejstwem inwentarza oraz odrzucenia spadku.
  • Prawo pracy. Ubezpieczenia społeczne. Wybrane zagadnienia. - zawiera porównanie umowy o pracę oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło, omówienie kwestii stosunku pracy, ochrony pracownika przed niezgodnym z prawem wypowiedzeniem/rozwiązaniem umowy o pracę, zarys podstaw zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.