INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej przedstawiam Państwu, jako obecnym i przyszłym Klientom Kancelarii Gaudium, będacym osobami fizycznymi, informację dotyczącą ochrony Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, informuję niniejszym:

Kto jest administratorem danych osobowych?
W przypadku każdej osoby fizycznej, której dane osobowe przetwarzane są w ramach funkcjonowania Kancelarii, administratorem danych osobowych jest Łukasz Maciej Michalik, prowadzący indywidualną kancelarię pod nazwą Łukasz Maciej Michalik Kancelaria Radcy Prawnego GAUDIUM, w skrócie Kancelaria.

Jak można skontaktować się z Kancelarią?
Kontakt z Kancelarią możliwy jest z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:

 1. adres korespondencyjny: ul. Kolorowa 66B, 42-280 Częstochowa,
 2. telefon: 606 577 388,
 3. fax 343 898 178
 4. adres e-mail: poczta@lukaszmichalik.pl

Czyje dane osobowe Kancelaria przetwarza?
Kancelaria przetwarza przede wszystkim dane osobowe osób fizycznych, na rzecz których świadczona jest pomoc prawna, czyli innymi słowy dane osobowe osób fizycznych, które są klientami Kancelarii, w skrócie Klienci.
W związku z udzielaniem pomocy prawnej Klientom Kancelaria przetwarza również dane osób, które Klientami nie są, jednak przetwarzanie danych osobowych tych osób jest niezbędne, by Klientowi można było udzielić pomocy prawnej. Przykładowe kategorie osób fizycznych innych niż Klienci, których dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię bezpośrednio w związku ze świadczeniem pomocy prawnej:

 1. osoby, występujące w tych samych postępowaniach co Klient w charakterze: strony postępowania, świadka, kuratora, biegłego, pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego czy też organu władzy, pracownika urzędu obsługującego organ władzy,
 2. osoby, będące stronami zobowiązań, w tym umów, których stroną jest również Klient oraz pracownicy i peł-nomocnicy takich osób,
 3. osoby, których dotyczy udzielana porada prawna,
 4. notariusze,
 5. tłumacze,
 6. rzeczoznawcy.
W związku z bezpośrednim funkcjonowaniem samej Kancelarii przetwarzane są również dane osobowe innych kategorii osób, aniżeli wyżej wymienione, takich jak:
 1. osoby, występujące w tych samych postępowaniach co Kancelaria w charakterze: strony postępowania, świadka, kuratora, biegłego, pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego czy też organu władzy, pracownika urzędu obsługującego organ władzy,
 2. strony
zobowiązań, w tym umów, w których stroną jest również Kancelaria, oraz pracownicy i pełnomocnicy takich osób.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe i na jakiej podstawie?
Kancelaria przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celu świadczenia pomocy prawnej Klientom. Świadczenie pomocy prawnej przyjąć może w szczególności postać udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywania projektów pism, w tym aktów prawnych, umów oraz występowania przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy a także ochrona żywotnych interesów Klienta - podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) i d) RODO oraz art. 2, art. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Kancelaria przetwarza także dane osobowe w celu ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi, w związku z ochroną interesów majątkowych i osobistych samej Kancelarii. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz m.in. art. 23, art. 415, art. 471, art. 735 - 751 Kodeksu cywilnego, art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Kancelaria przetwarza także dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii - podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w następujących przypadkach:

 1. dla oceny istnienia konfliktu interesów /art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych/;
 2. dla realizacji obowiązków ustawowych określonych w odpowiednich przepisach proceduralnych na zasadach i warunkach wynikających z tych przepisów - / m.in. Kodeks postępowania cywilnego (np. art. 126), Kodeks postępowania karnego (np. art. 119 § 1), Kodeks postępowania administracyjnego (np. art. 63 § 2) /;
 3. dla realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu po-przez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego /art. 33 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018r. poz. 723)/.
 4. Przetwarzanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych odbywa się również w celu wyrażenia oceny Kancelarii oraz opinii o Kancelarii, w tym polecenia usług Kancelarii, na podstawie Państwa zgody udzielonej w sposób jasny, zrozumiały i całkowicie dobrowolny - podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kto jest odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię?
Wskazać można następujące kategorie odbiorców danych osobowych:

 1. organy władzy, w tym sądy i organy administracji publicznej oraz obsługujące je urzędy (z tym zastrzeżeniem, że w myśl art. 4 pkt 9 RODO formalnie organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za obiorców),
 2. podmioty będące wspólnie z Państwem stronami postępowań przed urzędami lub sądami,
 3. podmioty będące drugą (kolejną) stroną tej samej umowy,
 4. podmioty obowiązane do naprawienia wyrządzonej Państwu szkody,
 5. ubezpieczyciele np. w toku likwidacji szkody,
 6. upoważnione przez Państwa osoby,
 7. operatorzy pocztowi i przewoźnicy np. w celu wysłania Państwu korespondencji,
 8. banki np. w celu dokonania płatności na Państwa rachunek bankowy,
 9. notariusze, w celu dokonania czynności prawnej, wymagającej udziału w niej notariusza.

Jak długo są przetwarzane dane osobowe?
Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej realizowane jest przez okres świadczenia pomocy prawnej, a po jego zakończeniu przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym doszło do zakończenia świadczenia pomocy prawnej, w tym w szczególności prawomocnie zakończone zostało postępowanie związane ze świadczeniem pomocy prawnej, w którym zgromadzono dane osobowe.
Przetwarzanie z kolei danych osobowych w związku z bezpośrednim funkcjonowaniem samej Kancelarii realizowane będzie przez czas istnienia zobowiązań, w związku z realizacją których dane osobowe są przetwarzane, a po wykonaniu tych zobowiązań przez okres do przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię?
Przysługuje Państwu prawo do żądania od Kancelarii dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo żądania od Kancelarii niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla realizacji których były przetwarzane;
 2. cofnęliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, aniżeli taka zgoda;
 3. wniesiony został przez Państwa sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub też sprzeciw wniesiony został na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa unijnego lub polskiego;

Zaznaczam, że nie można żądać usunięcia danych osobowych, jeżeli m.in. są one niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. kwestionują Państwo prawidłowość Waszych danych osobowych – ograniczenia przetwarzania dokonuje się wówczas na okres pozwalający Kancelarii sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Kancelaria nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – ograniczenia przetwarzania dokonuje się wówczas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kancelarii są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
 5. Przetwarzanie danych osobowych, co do których zgłoszono żądanie ograniczenia przetwarzania, polegać może co do zasady na przechowywaniu tych danych. Przetwarzania w inny sposób, aniżeli poprzez przechowywanie, może być realizowane mimo zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania, tylko jeżeli:
  • wyrażą Państwo zgodę,
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
  • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
Oddzielnie wskazać należy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się co najmniej na jednej z następujących podstaw:

 • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Kancelarię;
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Kancelarii nie wolno przetwarzać tych danych osobowych, co do których wniesiono sprzeciw, chyba że Kancelaria wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub też Kancelaria wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Kancelarii, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, a wówczas Państwa danych nie wolno już przetwarzać do takich celów, bez żadnych wyjątków.

Czy uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię podlegają jakimś ograniczeniom?
Tak, uprawnienia osób, których dane dotyczą i są przetwarzane przez Kancelarię mogą podlegać ograniczeniom z uwagi na obowiązek zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej. Tajemnica zawodowa radcy prawnego ma na celu ochronę interesów Klienta Kancelarii. W przypadku osób fizycznych innych niż Klienci Kancelarii ograniczenia w realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych przejawiać się będą w następujący sposób:

 1. przepisy art. 15 ust. 1 i 3, art. 18 i art. 19 RODO stosuje się w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez radcę prawnego jego tajemnicy zawodowej, co oznacza przykładowo, że w razie zagrożenia naruszenia tajemnicy zawodowej radcy prawnego:
  • osoba, której dane dotyczą, nie będzie uprawniona do uzyskania od Kancelarii potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli przetwarzanie to ma miejsce, nie będzie uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji ich dotyczących;
  • Kancelaria nie dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • osoba, której dane dotyczą, nie ma prawa żądania od Kancelarii ograniczenia przetwarzania;
  • Kancelaria nie poinformuje odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych, których dokona zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 RODO;
 2. przepisu art. 21 ust. 1 RODO w przypadku danych osobowych pozyskanych przez Kancelarię w związku z udzielaniem pomocy prawnej nie stosuje się, co oznacza, że osoba, której dane dotyczą, nie ma prawa w dowolnym momencie wnieść sprzeciwu - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych.

Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub też warunkiem zawarcia umowy?
Podanie przez Klienta danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczenia pomocy prawnej jest każdorazowo warunkiem zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej. W związku ze świadczeniem pomocy prawnej podanie danych osobowych Klienta stanowi obowiązek tak umowny, jak i ustawowy. Kancelaria nie będzie prosiła Klientów o poddanie danych osobowych, które nie są potrzebne do świadczenia na ich rzecz pomocy prawnej, za wyjątkiem sytuacji, gdy w sposób wyraźny Klient będzie poproszony o wyrażenie zgody na podanie danych osobowych dla określonych celów, innych niż świadczenie pomocy prawnej, wówczas podanie przez Pań-stwa takich danych będzie całkowicie dobrowolne i nie będzie w żaden sposób wpływało na świadczenie Państwu pomocy prawnej.
Podanie danych osobowych przez inne osoby aniżeli Klienci na potrzeby realizacji zobowiązań, których stroną jest Kancelaria, w zależności od konkretnej sytuacji może być wymogiem ustawowym lub umownym, a w przypadku, gdy zobowiązanie ma postać umowy, może być warunkiem koniecznym zawarcia umowy i jej realizacji.

Czy Państwo jesteście zobowiązani do podania swych danych osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?
W zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie pomocy prawnej podanie przez Klienta danych osobowych jest obowiązkowe, a brak ich podania na etapie przed zawarciem umowy o świadczenie pomocy prawnej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. W trakcie świadczenia pomocy prawnej brak podania przez Klienta danych osobowych w oczekiwanym zakresie skutkować może brakiem możliwości zapewnienia skutecznej ochrony prawnej jego interesów np. udzieleniem błędnej porady prawnej, czy negatywnym wynikiem sprawy, w której jest on reprezentowany. Jeżeli Klient zostanie poproszony o podanie danych osobowych w celu innym niż świadczenie pomocy prawnej, a dane te będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Klienta, wówczas podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nieobowiązkowe. Podanie danych osobowych przez osoby fizyczne inne aniżeli Klienci jest obowiązkowe wówczas, gdy jest niezbędne do realizacji zobowiązań, których stroną jest Kancelaria, a dana osoba bierze udział w realizacji tychże zobowiązań, czy to jako ich strona, czy też personel takiej strony. Brak podania danych osobowych w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, może uniemożliwić przystąpienie przez Kancelarię do danego zobowiązania lub jego realizację, a w razie wyrządzenia Kancelarii szkody wskutek niepodania danych, prowadzić może do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie tego, kto taką szkodę wyrządził. Podanie danych osobowych przez osoby fizyczne inne aniżeli Klienci jest obowiązkowe także wówczas, gdy jest niezbędne do realizacji nałożonych na Kancelarię obowiązków, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, lub gdy wprost obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Brak podania danych osobowych w sytuacjach, o których mowa w zdaniu poprzednim, może rodzić różne skutki, w zależności od konkretnej sytuacji, wskazać należy jednak, że w każdym przypadku w razie wyrządzenia Kancelarii szkody wskutek niepodania danych, powstać może odpowiedzialność odszkodowawcza po stronie tego, kto taką szkodę wyrządził.