INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej przedstawiam Państwu, jako obecnym i przyszłym Klientom Kancelarii Gaudium, będacym osobami fizycznymi, informację dotyczącą ochrony Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, informuję niniejszym:

W przypadku każdej osoby fizycznej, której dane osobowe przetwarzane są w ramach funkcjonowania Kancelarii, administratorem danych osobowych jest Łukasz Maciej Michalik, prowadzący indywidualną kancelarię pod nazwą Łukasz Maciej Michalik Kancelaria Radcy Prawnego GAUDIUM, zwaną w skrócie Kancelarią. Dane kontaktowe do administratora, obejmują adres korespondencyjny: ul. Kolorowa 66B, 42-280 Częstochowa, telefon: 606577388, fax 343898178, adres e-mail: poczta@lukaszmichalik.pl

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, które przekazujecie, odbywa się w celu:
  1. ochrony prawnej Państwa interesów, realizowanej w drodze świadczenia pomocy prawnej, przyjmującej w szczególności postać udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywania projektów pism, w tym aktów prawnych, umów oraz występowania przed urzędami i sądami w charakterze peł-nomocnika lub obrońcy - podstawa prawna - art. 2, art. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
  2. ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi, w związku z ochroną interesów majątkowych i osobi-stych administratora - podstawa prawna - m.in. art. 23, art. 415, art. 471, art. 735 - 751 Kodeksu cywilnego, art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w przypadku:
   • przechowywania danych osobowych dla oceny istnienia konfliktu interesów - art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zw. z art. 27 pkt 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
   • przetwarzania danych osobowych dla realizacji obowiązków ustawowych określonych w odpowiednich przepi-sach proceduralnych na zasadach i warunkach wynikających z tych przepisów - podstawa prawna - m.in. Kodeks postępowania cywilnego (np. art. 126), Kodeks postępowania karnego (np. art. 119 § 1), Kodeks postępowania administracyjnego (np. art. 63 § 2);
   • przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu m.in. poprzez identyfikację klienta, rejestrację transakcji - art. 8 - 9a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018r. poz. 723).
 2. Wskazać można następujące kategorie odbiorców Państwa danych osobowych:
  1. organy władzy, w tym sądy oraz organy administracji publicznej i obsługujące je urzędy,
  2. podmioty będące wspólnie z Państwem stronami postępowań przed urzędami lub sądami,
  3. podmioty będące drugą (kolejną) stroną tej samej umowy np. w toku negocjacji umowy,
  4. podmioty obowiązane do naprawienia wyrządzonej Państwu szkody,
  5. ubezpieczyciele np. w toku likwidacji szkody,
  6. upoważnione przez Państwa osoby,
  7. operatorzy pocztowi i przewoźnicy np. w celu wysłania Państwu korespondencji,
  8. banki np. w celu dokonania płatności na Państwa rachunek bankowy,
  9. notariusze, w celu dokonania czynności prawnej, wymagającej udziału w niej notariusza.
 3. Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia pomocy prawnej, a po jego zakończeniu przez okres do przedawnienia zobowiązań związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwa-rzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest każdorazowo warunkiem zawarcia umowy o świadczenie pomo-cy prawnej, a brak ich podania skutkuje odmową świadczenia na Państwa rzecz pomocy prawnej. W zakresie świadczenia Państwu pomocy prawnej podanie danych osobowych stanowi obowiązek tak umowny, jak i usta-wowy, a brak ich podania w oczekiwanym zakresie skutkować może brakiem możliwości zapewnienia skutecznej ochrony prawnej Państwa interesów np. udzieleniem błędnej porady prawnej, czy negatywnym wynikiem spra-wy, w której jesteście Państwo reprezentowani.
 7. Będą Państwo proszeni o podanie tylko tych danych osobowych, które są niezbędne dla zapewnienia ochrony Państwa interesów, a potrzeba ich podania wynika z przepisu prawa.
 8. Zaznaczenia wymaga, że na administratorze, będącym radcą prawnym, spoczywa obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, przy czym obowiązek ten nie może być ograniczony w czasie. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.