Pomoc prawna

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego charakteryzuje się:

  • profesjonalizmem - radca prawny wykonuje swój zawód po nabyciu uprawnień wymaganych przepisami, z dochowaniem staranności wynikającej z wiedzy prawniczej, opierając się na przepisach prawa oraz zasadach etyki sformułowanych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, wykorzystując posiadane doświadczenie, stale podnosząc swoje kwalifikacje;
  • ochroną prawną interesów klienta i poufnością - radca prawny jest obowiązany przy wykonywaniu swego zawodu mieć na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz świadczy pomoc prawną, a przy tym zobowiązany jest on zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej i co ważne obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie, a sam radca prawny nie może być tego obowiązku zwolniony z co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę;
  • różnorodnością form jej świadczenia - radca prawny może wykonywać swój zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce cywilnej lub spółce osobowej prawa handlowego, a zatem radcę prawnego można przykładowo zatrudnić w swoim przedsiębiorstwie (na cały etat lub jego część), jak również można mu zlecić prowadzenie sprawy w oparciu o indywidualnie zawartą z nim umowę zlecenia;
  • samodzielnością - radca prawny wykonujący zawód w ramach stosunku pracy zajmuje samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej, prowadząc samodzielnie sprawy przed organami orzekającymi, dbając o należyte wykorzystanie przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów podmiotu, który go zatrudnia, przy czym w każdym przypadku przy wykonywaniu czynności zawodowych radca prawny korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą.
  • bezpieczeństwem - każdy radca prawny wykonujący zawód zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowe OC). Obowiązek ten realizowany jest obecnie z pomocą samorządu radcowskiego, który zawarł z jednym z najbardziej poważanych towarzystw ubezpieczeniowych (AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.) umowę ubezpieczenia grupowego, do której każdy radca wykonujący zawód przystępuje i w ramach miesięcznych składek członkowskich odprowadza również składkę ubezpieczeniową. Dzięki takiej formie realizacji obowiązku ubezpieczeniowego możliwym było objęcie działalności radców ubezpieczeniem dodatkowym, tak iż obecnie łączna suma ubezpieczeń (obowiązkowego i dodatkowego) wynosi 410 000 EUR. Dla pewności możecie Państwo pobrać Certyfikat, potwierdzający moje ubezpieczenie w obecnym roku.

Jak kształtuje się wysokość wynagrodzenia radcy prawnego?

Dla osób zainteresowanych przedstawiam jednocześnie dokument rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804 ze zm.), w którym określone zostały minimalne kwoty wynagrodzenia, które każdy radca prawny powinien uwzględniać w umowach z klientami. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przykładowo przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, radca prawny może ustalić opłatę niższą niż stawka minimalna określona w rozporządzeniu albo zrezygnować z opłaty w całości.


Powyższe informacje przygotowane zostały w oparciu o tekst ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145 ze zm.), wg stanu prawnego na 19.01.2017 r.