Oferta Kancelarii


Spis zawartości:

 1. Jaka jest misja mojej kancelarii?
 2. Do kogo adresowana jest oferta kancelarii?
 3. Jakiego rodzaju sprawami zajmuje się kancelaria?
 4. Jakiego rodzaju czynności są świadczone przez kancelarię?
 5. Jak kształtują się warunki finansowe usług oferowanych przez kancelarię?
 6. Abonamenty Ochrony Prawnej GAUDIUM – oferta w trakcie przygotowywania.1. Jaka jest misja mojej kancelarii?


Misją mojej kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej, opartej na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu i szacunku w relacjach z Klientem, ukierunkowanej na obopólne zadowolenie ze współpracy oraz dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klienta.


2. Do kogo adresowana jest oferta kancelarii?


W ramach działalności kancelarii zajmuję się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej skierowanej do:

 • klientów indywidualnych, w tym m.in. występujących w roli pracowników, ubezpieczonych, poszkodowanych, konsumentów;
 • klientów biznesowych, w tym przedsiębiorców wpisanych do CEIDG lub do Rejestru Przedsiębiorców KRS, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, czy też występujących w roli pracodawców;
 • klientów instytucjonalnych, w tym urzędów obsługujących organy administracji publicznej lub inne organy władzy, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych i zawodowych.


3. Jakiego rodzaju sprawami zajmuje się kancelaria?


Pomoc prawna ze względu na rodzaje spraw, których prowadzeniem się zajmuję, obejmuje m.in.:

 • sprawy cywilne - w tym sprawy dot. niewykonania lub nienależytego wykonania umów, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku, sprawy o nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia lub uwłaszczenia, sprawy z zakresu odpowiedzialności za szkodę w majątku i na osobie (odszkodowawcze), przygotowywanie i opiniowanie umów;
 • sprawy rodzinne - w tym sprawy rozwodowe, sprawy o podział majątku wspólnego, sprawy alimentacyjne;
 • sprawy administracyjne i podatkowe - w tym sprawy meldunkowe, sprawy związane z planowaniem przestrzennym i procesem budowlanym, sprawy związane z ochroną środowiska, uzyskiwanie interpretacji podatkowych, sprawy związane z podleganiem obowiązkom podatkowym oraz związane z kwestionowaniem zobowiązań podatkowych;
 • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - w tym sprawy pracownicze dot. niezgodnego z prawem wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę, sprawy o ustalenie pozostawania w stosunku pracy, sprawy dot. rozliczeń związanych z zatrudnieniem, sprawy o świadczenia z ZUS;
 • sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego - w tym sprawy rejestrowe związane np. z rejestracją podmiotów gospodarczych (KRS, CEIDG i inne rejestry publiczne), bieżącym ich funkcjonowaniem i zmianami w działalności (podziały, łączenia, przekształcenia), sprawy upadłościowe, sprawy koncesji, zezwoleń i innych form reglamentacji działalności, a także bieżąca obsługa prawna działalności gospodarczej.


4. Jakiego rodzaju czynności są świadczone przez kancelarię?


Świadczona przez kancelarię pomoc prawna z perspektywy rodzaju podejmowanych czynności obejmuje:

 • poradnictwo prawne - w ramach tej aktywności każdy Klient może liczyć na uzyskanie pełnej informacji, co do obowiązujących przepisów, mających zastosowanie w jego sprawie, a przy tym może także liczyć na uzyskanie takich zaleceń i wskazówek, co do dalszego postępowania, które pozwolą na osiągnięcie optymalnego sposobu i rezultatu załatwienia sprawy;
 • reprezentację, jako pełnomocnik profesjonalny, w postępowaniach prowadzonych przed sądami, organami administracji publicznej i obsługującymi je urzędami oraz przed pozostałymi organami władzy i urzędami - wskazana forma pomocy prawnej obejmuje wszczynanie postępowań, a także podejmowanie w ich toku działań ukierunkowanych na osiągnięcie pożądanego przez Klienta rezultatu postępowania, w tym poprzez prezentowanie stanowiska i dowodów na jego poparcie oraz wnoszenie środków zaskarżenia jak np. apelacja, skarga, odwołanie;
 • substytuowanie innych pełnomocników w prowadzonych przez nich sprawach - dzięki tej formie współpracy możecie Państwo oczekiwać świadczenia pomocy prawnej związanej z reprezentacją w zastępstwie głównego pełnomocnika w danej sprawie z zachowaniem w pełni profesjonalnego podejścia do realizowanych zadań;
 • przygotowywanie informacji oraz opinii prawnych - dzięki tej formie pomocy prawnej możecie Państwo uzyskać dokument, stanowiący utrwalone na piśmie lub w formie elektronicznej stanowisko, które w sposób jasny i rzetelny obrazuje sytuację prawną lub omówienie wątpliwości prawnych, ze wskazaniem poprawnego, w mojej ocenie, wyjaśnienia tych wątpliwości, który to dokument możecie Państwo wykorzystywać, jako podstawę do wyrażenia lub poparcia stanowiska np. wobec kontrahenta, czy też w toku postępowania przed organami władzy;
 • opracowywanie projektów umów oraz aktów prawnych - aktywność ta pozwala Państwu na uzyskanie dokumentu, w ramach którego ukształtowanie jego treści, w tym praw i obowiązków stron, odpowiadać będzie nie tylko przepisom prawa, lecz także Państwa oczekiwaniom, zabezpieczając przy tym Państwa interesy;
 • prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta i na jego rzecz, tak w zastępstwie, jak i przy wspólnym udziale - wskazana forma pomocy prawnej daje Państwu merytoryczne wsparcie i poczucie pewności w prowadzeniu rozmów czy też negocjacji;
 • czynności windykacji pozasądowej - pomoc prawna przyjmująca tę formę przejawia się w podejmowaniu w imieniu i na rzecz Klienta wszelki prawem dopuszczalnych działań ukierunkowanych na uzyskanie należnego Klientowi świadczenia, najczęściej polega ona na dążeniu do odzyskania zadłużenia.


5. Jak kształtują się warunki finansowe usług oferowanych przez kancelarię?


Kwestia wynagrodzenia za usługi świadczone przez moją Kancelarię pozostaje w ścisłej zależności od kilku elementów:

Planuję również wprowadzić formułę współpracy, w ramach której każdy klient będzie mógł zdecydować się na podjęcie stałej współpracy z moją Kancelarią, w ramach której za miesięczny abonament uzyska ochronę prawną dostosowaną do jego potrzeb - w ramach wybranego, jednego z trzech pakietów ochrony prawnej. Bliższe szczegóły oferty abonamentowej powinny się znaleźć wkrótce w sekcji Abonamenty Ochrony Prawnej GAUDIUM.

Kolejną formułą współpracy z moją Kancelarią jest jednorazowe skorzystanie z konkretnej formy pomocy prawnej, połączonej z indywidualnym uzgodnieniem warunków finansowych, w oparciu o które będzie świadczona. W przypadku jednorazowego skorzystania z usług mojej Kancelarii wynagrodzenie/ceny za świadczone usługi kształtować się będą według następujących zasad:

L.p. Rodzaj czynności Zasady kształtowania wynagrodzenia
1. Poradnictwo prawne Koszt porady prawnej, obejmującej jedną sprawę, udzielonej w siedzibie Kancelarii oscyluje w granicach od 200 - 300 zł brutto, w zależności od czasu trwania porady oraz stopnia skomplikowania stanu faktycznego i stanu prawnego w sprawie.
W przypadku dojazdu do miejsca zamieszkania/siedziby Klienta lub spotkania w uzgodnionym miejscu, innym niż siedziba/filia Kancelarii, do kosztu porady należy doliczyć koszty związane z dojazdem – dopłata ryczałtowa wynosi 50 zł brutto za dojazd na terenie Częstochowy i do gmin bezpośrednio graniczących z Częstochową, a w przypadku pozostałych gmin Powiatu Częstochowskiego oraz gmin Powiatów Myszkowskiego, Pajęczańskiego, Kłobuckiego, Lublinieckiego dopłata wynosi 100 zł brutto. W przypadku dojazdu do lokalizacji bardziej oddalonych aniżeli wcześniej wskazane kwota dopłaty ustalana jest indywidualnie.
Jeżeli udzielenie porady będzie wymagało pozostawienia dokumentów/materiałów, celem ich przeanalizowania na potrzeby udzielenia porady, wówczas koszt porady (obejmującej dwa spotkania) oscylować będzie w granicach od 200 – 450 zł brutto + ewentualnie wspomniane koszty dojazdu.
W przypadku powierzenia do prowadzenia sprawy związanej bezpośrednio z udzieloną poradą, wynagrodzenie za poradę prawną zostanie uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.
2. Reprezentacja Koszty reprezentacji kształtują się na poziomie nie niższym niż stawki minimalne stosownie do zapisów rozporządzenia o opłatach za czynności radców prawnych.
Indywidualnie uzgodnione koszty reprezentacji w sprawie obejmują w sobie nieodpłatne udzielanie w siedzibie Kancelarii oraz przez telefon informacji lub porad prawnych bezpośrednio związanych ze sprawą. Płatność za usługę na życzenie Klienta przy powierzeniu sprawy może być rozłożona na raty.
3. Substytucje Koszt pojedynczej substytucji (zastępstwa) na sprawie sądowej to 200 zł netto za posiedzenie, trwające do godziny oraz 100 zł netto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę udziału w tym samym posiedzeniu.
Koszt innych czynności podjętych w ramach substytucji w postępowaniu przed sądem (jak np. zdjęcia akt sprawy) kształtują się odpowiednio do obecności na posiedzeniu, jak wyżej.
Koszty czynności podjętych w ramach substytucji przed innymi organami władzy/urzędami (jak np. udział w rozprawie administracyjnej) kształtują się odpowiednio do obecności na posiedzeniu sądowym, jak wyżej.
Koszty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa substytucyjnego obciążają osobę zastępowaną.
4. Przygotowywanie informacji oraz opinii prawnych Przygotowanie informacji prawnej, bez zaleceń co do postępowania w sprawie - stawka minimalna 300 zł brutto.
Przygotowanie opinii prawnej, z zaleceniem co do postępowania w sprawie - stawka minimalna 500 zł brutto.
5. Opracowywanie projektów umów oraz pism/aktów o charakterze prawnym Opracowanie projektu umowy lub pisma - w przypadku umów typowych oraz pism spotykanych powszechnie w obrocie, przygotowanych bez spotkania z Klientem, w oparciu o przedstawione przez niego założenia i informacje - stawka minimalna 400 zł brutto.
Opracowanie projektu umowy lub pisma - w przypadku umów nietypowych oraz pism rzadko spotykanych w obrocie, jak również projektów umów lub pism przygotowanych w połączeniu ze spotkaniem z Klientem, w oparciu o ustalone lub zebrane wówczas założenia i informacje - stawka minimalna 500 zł brutto.
6. Prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta i na jego rzecz W przypadku negocjacji innych aniżeli handlowe/biznesowe stawka minimalna wynosi 200 zł brutto za godzinę przygotowania do negocjacji i udziału w nich.
W przypadku negocjacji handlowych/biznesowych stawka minimalna wynosi 250 zł netto za godzinę przygotowania do negocjacji i udziału w nich.
7. Czynności windykacji pozasądowej Sporządzenie wezwania do spełnienia świadczenia, w tym wezwania do zapłaty - w sprawach innych aniżeli związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - stawka minimalna 150,00 zł brutto.
Sporządzenie wezwania do spełnienia świadczenia, w tym wezwania do zapłaty - w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - stawka minimalna wynosi 200 zł brutto, a w sprawach, do których zastosowanie ma ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stawka minimalna odpowiada rekompensacie za koszty odzyskiwania należności przewidzianej w tejże ustawie.

Proszę mieć na uwadze fakt, iż powyżej wskazane stawki wynagrodzenia/ceny usług mają jedynie charakter orientacyjny i nie obejmują ewentualnych kosztów. W każdej sprawie warunki finansowe świadczenia usług ustalane są indywidualnie z Klientem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przykładowo przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna Klienta albo rodzaj sprawy, możliwym jest ustalenie wynagrodzenia/ceny usługi według stawki niższej niż stawka minimalna określona w rozporządzeniu, jak również rezygnacja z wynagrodzenia w całości lub odroczenie / rozłożenie na raty jego płatności.

Podkreślenia wymaga, iż stawki wynagrodzenia wyrażone są kwotami brutto, co za tym idzie uwzględniają podatek VAT, który następnie Kancelaria odprowadza do urzędu skarbowego. Jako czynny podatnik VAT wystawiam za świadczone przeze mnie usługi paragony / faktury VAT na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług, z zaznaczeniem, że stosuję metodę kasową rozliczeń VAT.


6. Abonamenty Ochrony Prawnej GAUDIUM.


Oferta abonamentowa jest w trakcie przygotowywania i wkrótce zostanie zaprezentowana.

UWAGA: przedstawione powyżej informacje nie mają charakteru oferty, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, przy czym pozwalają one na orientacyjne zobrazowanie usług świadczonych w ramach funkcjonowania Kancelarii GAUDIUM wraz z zarysem wysokości wynagrodzenia za te usługi.