Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w ramach ro­zwo­ju Kan­cela­rii GAUDIUM radcy prawnego Łukasza Michalika pla­nowa­ne są nastę­pujące zmia­ny:

 1. Filia nr 1 Kance­larii przy ul. Dąbrowskiego 5 w Czę­sto­chowie będzie czynna do dnia 15 kwietnia 2021 r. włącznie (czwartek).

 2. W dniach 16 i 17 kwietnia 2021 r. (piątek i sobota) Kance­laria będzie nieczynna.
 3. Po­czą­wszy od dnia 19 kwietnia 2021 r. Kance­laria będzie dla Państwa dostę­pna w nastę­pujących loka­liza­cjach w Często­chowie:
 1. ul. gen. Jana Henryka Dąbro­wskiego 41 lok. 7 ( I piętro, budynek przy ZUSie)
  1. od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 8:30 do 17:30
 2. ul. Kolo­rowa 66B (po wcześnie­jszym umówie­niu)
  1. w soboty w godzi­nach od 10:00 do 14:00
  2. od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 18:00 do 19:00


Dzień dobry!

Zapraszam Pań­stwa do zapozna­nia się z niniej­szą stroną, stano­wiącą wizytówkę mojej kan­celarii w Inter­necie, jak również w zamie­rzeniu zbiór cie­kawych i przyda­tnych infor­macji. Dzięki pre­zent­owanym tu tre­ściom będzie­cie Państwo mieli mo­żli­wość:

 • poznać ofertę usług pra­wnych świa­dczonych w mojej kance­larii, skierowaną do szero­kiego grona odbior­ców, zarówno osób i po­dmiotów pro­wadzących działalność go­spodarczą, instytucji samo­rządowych, czy też osób po­trzebujących profe­sjonalnej po­mocy prawnej w spra­wach osobistych, mają­tkowych i rodzinnych,
 • dowiedzieć się czym cha­rakteryzuje się pomoc prawna świa­dczona przez radcę prawnego, w tym także poznać zasady etyki za­wodowej radców prawnych oraz obowią­zujące stawki mini­malnego wyna­grodzenia radcy prawnego,
 • uzyskać do­stęp do gar­ści przyda­tnych informa­cji, w tym do orze­czeń, przy­stępnych instru­kcji postę­powania przed sądami lub urzędami w nie­których sytua­cjach, czy do pole­canych przeze mnie stron w Inter­necie,
 • pobrać niezbędne dokumen­ty, takie jak druk pełno­mocnictwa proce­sowego, formu­larze oświa­dczeń wyma­ganych do uzyskania zwol­nienia od kosztów sąd­owych, czy ustanwienia pełno­mocnikiem z urzędu radcy prawnego.

Jeżeli są Państwo z kolei zaintere­sowani moją skromną osobą radcy prawnego i chcą poznać mnie nieco bliżej zapraszam do zakładki "O mnie". Bli­ższe infor­macje w każdym z podanych tematów dostępne są na poszcze­gólnych pod­stronach!

Z wyrazami szacunku
Łukasz Michalik